Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

21 | 01 | 2019
Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Курсова робота “Біології мисливських тварин”

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 (2 Голоса)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До виконання курсової роботи з дисципліни“Біології мисливських тварин”

Для студентів спеціальності 6.130400 “Мисливське господарство”

Сімферополь-2006

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з “Біології мисливських тварин” для студентів спеціальності “Мисливське господарство”

ВСТУП

В системі підготовки висококваліфікованих фахівців для мисливського господарства курсові роботи з дисципліни “Біологія мисливських тварин” є важливою складовою частиною. Вони виконуються студентами спеціальності “мисливське господарство” на ІІ курсі у IV семестрі.

Курсова робота дає змогу студентам самостійно опрацювати літературні джерела, поглиблювати, систематизувати, аналізувати і узагальнювати одержані знання з систематики, особливостей біології мисливських птахів і звірів та шляхів їх охорони і раціонального використання.

Під час виконання курсової роботи студенти здобувають навички елементів наукової роботи, вміння у письмовій формі логічно розкривати вибрану тему.

Кожний студент самостійно визначає тему, з якої буде виконувати курсову роботу, на підставі тематики курсових робіт, яка розроблена викладачами і затверджена на засіданні кафедри.

ОБСЯГ, СТРУКТУРА І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи проводиться студентами згідно наступного плану:

1.   Вибір теми курсової роботи;

2.   Збір і опрацювання наукової і методичної літератури;

3.   Складання і обговорення з керівником плану курсової роботи;

4.   Написання і оформлення курсової роботи;

5.   Захист курсової роботи.

Оптимальний обсяг курсової роботи сягає 30-35 сторінок рукописного тексту і його щільність повинна відповідати машинописному варіантові. В об’єм роботи входять ілюстрації, малюнки, таблиці, графічний матеріал тощо. Додатки до курсової роботи і список використаної літератури в загальний обсяг не входять.

Теми курсових робіт можуть бути рекомендовані викладачами чи визначатись самими студентами. Їх перелік наводиться у додатку 3. Кожна тема повинна мати чітке і точне формулювання. Назва роботи має бути короткою, проте повністю розкривати її зміст. Бажано, щоб теми не повторювались і щорічно поновлювались. Якщо студент проявляє зацікавленість до вибраної теми і продовжує виконання науково-дослідної чи науково-методичної роботи з даної теми, то в майбутньому вона може перерости у дипломну роботу.

Основними складовими частинами курсової роботи є титульна сторінка, зміст, основна частина, яка складається із вступу, кількох розділів і висновків, списку використаної літератури і додатків.

Орієнтовний план курсової роботи наводиться у додатку 2.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Титульна сторінка повинна бути встановленого зразка. Її слід виконати на друкарській машинці чи комп’ютері. На ній вказується назва міністерства, ВУЗу, факультету, кафедри, тема курсової роботи, прізвище, ім’я та по батькові виконавця роботи і наукового керівника із визначенням його наукового ступеня і звання (додаток 1).

Зміст включає назви всіх розділів курсової роботи і сторінок, на яких вони розміщуються. Він може бути оформленим тільки після написання всього тексту курсової роботи, списку літератури і додатків.

Вступ за обсягом складає 2-3 сторінки. У вступній частині викладається обґрунтування теми вибраного напрямку, її актуальність, місце і роль у сучасній науці, значення в мисливському господарстві. Саме тут студенту потрібно чітко сформулювати мету і завдання даної курсової роботи.

Основні розділи курсової роботи за обсягом повинні складати більшу її частину - 25-30 сторінок. Зміст і форма розкриття теми курсової роботи залежить від особливостей вибраного напрямку досліджень, але обов’язковими складовими повинні бути огляд літературних джерел і аналіз фактичного матеріалу. Якщо студент проводить самостійні дослідження з даної тематики, то в цей розділ курсової роботи необхідно включити методики, результати і аналіз результатів, одержаних студентом.

Висновки за обсягом складають 1-2 сторінки. Вони викладаються у вигляді окремих пунктів у межах одного абзацу кожний. Висновки повинні бути лаконічними і чіткими, мати теоретичну і практичну направленість, логічно випливати зі змісту роботи.

Список використаної літератури повинен включати не менше 10-15 найменувань лише тих авторів, на прізвища яких робляться посилання в тексті курсової роботи, а також літературні джерела, які рекомендуються керівником роботи. Список використаної літератури записується в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами джерел. Кожний опис має свій порядковий номер.

Книги одного, двох і трьох авторів записуються у списку використаної літератури таким чином:

Малыгин В. М. Систематика обыкновенных полевок. - М.: Наука, 1983. - 207 с.

Геренчук К. И., Боков В. А., Черванев И. Г. Общее землеведение. - М.: Высшая школа, 1984. - 254 с.

Книга чотирьох авторів заноситься до списку таким чином:

Ваш сад і город / Р. М.Морозова, І. П.Лазарєва, Л. П.Шабаліна, Л. А.Ошатна. - К.: Наукова думка, 1977. - 72 с.

Якщо книга включає п’ять чи більше авторів, то запис проводиться так:

Природоохранні території України /Є. В.Качаловська, К. М.Ситник, О. К.Ющенко та інші. - К.: Вища школа, 1983. - 183 с.

Наукові статті, тези доповідей, повідомлення наводяться у списку використаної літератури за таким зразком:

Наглов В. А. Угруповання дрібних ссавців лісостепу України // Вісник зоології. - 1997. - № 2 - с.54-57.

Довідкова література та енциклопедичні видання:

Біологічний словник. /За ред. Підопічка І. Г., Ситника К. М., Чаговця Р. В. - К.: Гол. ред. Української Радянської Енциклопедії АН УРСР, 1974. - 551 с.

Цитовані публікації зарубіжних авторів наводяться після переліку літератури вітчизняних вчених.

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Текст курсової роботи слід розміщувати на одному боці аркуша паперу стандартного формату А-4 (210 ´ 297 мм) з допустимими відхиленнями від зазначених розмірів у бік зменшення до 10 мм. З лівої сторони листа залишається поле шириною 30 мм для підшивання, зверху і знизу - 20-25 мм. Праве поле має бути близько 10 мм.

Всі сторінки, починаючи з титульної, нумеруються з зростаючому порядку, в тому числі і сторінки з малюнками. На титульній сторінці цифра «1» не ставиться. Номери сторінок ставляться угорі посередині аркуша. Якщо сторінка не повністю зайнята таблицею чи малюнком, ілюстрацією, то на ній доцільно розмістити відповідну кількість рядків.

Вступ, розділи, висновки, список літератури завжди починають з нової сторінки. Всі заголовки розміщують симетрично до тексту і відділяють від нього інтервалом. Переноси складів у заголовках не допускаються. Крапка у кінці заголовків не ставиться. Між заголовками і наступним текстом курсової роботи робиться пропуск шириною 15-20 мм.

Розділи курсової роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах усієї роботи і позначатися римською цифрою з крапкою. Підрозділи нумеруються арабською цифрою у межах кожного розділу. Малюнки та ілюстрації можуть мати наскрізну нумерацію.

При посиланнях на літературні джерела у тексті курсової роботи вказуються прізвища та ініціали автора і рік опублікування цитованої праці у круглих дужках. Наприклад, «В. М. Песков (1985) встановив, що чисельність диких тварин...». Досить часто у літературі можна зустріти посилання на різних авторів без вказання їх ініціалів. Це трапляється в тих випадках, коли вони вказуються у дужках. Наприклад: Чимало дослідників (Новиков, 1965; Аверін, 1968; Рустамов, 1973; Ситник, 1985 та інші) наводять цікаві відомості про розповсюдження...». При цитуванні літературних джерел слід мати на увазі, що прізвища типу Марчук, Сіроклин, Гребінь і т. п. змінюються за відмінками, якщо вони належать авторам чоловічої статі і не змінюються, коли вони належать авторам-жінкам.

У курсовій роботі всі слова, як правило, повинні бути написані без скорочень. Допускаються скорочення лише таких слів: табл. (таблиця), і т. п. (і тому подібне), та інш. (та інші), р. (рік), рр. (роки), шт. (штуки), тис. (тисячі), екз. (екземпляр) тощо.

Всі числа з одиницями вимірювання пишуться цифрами, математичні знаки плюс «+» та мінус «-» використовуються лише у поєднанні з цифрами. Наприклад: «... температура повітря коливається у межах +20°С -5°С ...».

При першому згадуванні в тексті назв таксонів (систематичних одиниць) або видових назв організмів треба писати їх латинські назви згідно з діючим кодексом ботанічної і зоологічної номенклатури. Наприклад: клас Ссавці (Mammalia), ряд гризунів (Rodentia), родина білячих (Sciuridae). Після видової назви рослин або тварин ставиться скорочення прізвища автора, який перший описав цей вид. Прізвище відомих у науці вчених скорочується до однієї-чотирьох букв. Наприклад: миша хатня (Mus musculus L.), казарка червоновола (Rufibrenta ruficollis Pall.).

Ілюстрації та малюнки виконуються в чорно-білому варіанті з використанням чорної пасти чи чорної туші або у кольорі з використанням кольорових олівців. Щоб не перевантажувати надмірно описову частину курсової роботи ілюстративним матеріалом, рекомендується частину такого матеріалу виносити в додаток. Додатки оформляються на окремих сторінках, причому кожен з них повинен мати свій тематичний заголовок і в правому верхньому куті напис «Додаток № ».

ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

В період підготовки курсової роботи керівники проводять консультації, узгоджують із студентами план роботи, зміст, структуру і ілюстративний матеріал. За бажанням студентів проводиться перевірка чорнового варіанту курсової роботи. Після її оформлення, студент захищає курсову роботу на засіданні комісії, до складу якої входять викладачі кафедри. На захисті можуть бути присутні студенти всіх курсів природничо-географічного факультету.

До захисту кожен студент повинен підготувати доповідь про зміст і висновки курсової роботи, розраховану на 10-12 хвилин, а також декілька таблиць чи інший ілюстративний матеріал. Члени комісії і присутні задають питання, на які необхідно відповідати коротко, конкретно і змістовно. Після захисту курсової роботи, члени комісії її обговорюють і оцінюють такими критеріями:

- зміст курсової роботи повинен бути науково обґрунтованим і повністю розкритим;

- умінням студента підготувати і зробити доповідь з теми курсової роботи, а також правильно відповісти на запитання;

- оформлення курсової роботи повинно відповідати встановленим зразкам.

Рекомендована література:

1. Колосов А. М., Лавров Н. П., Михеев А. В. Биология промыслово-охотничьих птиц СССР. – Москва, 1975.

2. Колосов А. М., Лавров Н. П., Михеев А. В. Биология промыслово-охотничьих зверей СССР. – Москва, 1979.

3. Юргенсон П. Б. Охотничьи птицы и звери. – Москва, 1968.

4. Огнев С. И. Биология наших птиц. – Москва, 1938.

5. Наумов С. П., Лавров Н. П. Биология промыслово зверей и птиц. – Москва, 1948.

6. Банников А. Г., Успенский С. М. Охотничье - промысловые птицы и звери СССР. – Москва, 1973.

7. Татаринов К. А., Владышевский В. Д., Марисова И. В. Лесные птицы, звери и охотоведение. – Львов, 1975.

8. Салганский А. А. Птицы и звери наших лесов. – Москва, 1961.

Додаткова література:

9. Доппельмаир Г. Г., Мальчевский А. С., Новиков Г. А. Биология лесных зверей и птиц. – Москва, 1975.

10. Исаков Ю. А. География ресурсов водоплавающей дичи, ее воспроизводство и правильное использование. – Москва, 1965.

11. Колосов А. М., Шибалов С. В. Боровая дичь, ее промысел и заготовка. – Москва, 1957.

12. Лысенко В. И. Фауна Украины. Гусеобразные – Киев, 1999.

13. Жизнь животных. Т.5. – Москва, 1972.

14. Кистяковский А. Б. Фауна Украины. Т.4. – Киев, 1957.

15. Михеев А. В. Определитель птичьих гнезд. – Москва, 1975.

16. «Охота и охотничье хозяйство» 1956 – 2005 гг.

17. «Лісовий і мисливський журнал» 1995 – 2005 рр.

 

Орієнтовний план курсової роботи з дисципліни “Біологія мисливських тварин”

План курсової роботи з дисципліни “Біологія мисливських тварин”

Тема курсової роботи: “Мисливські птахи Бахчисарайського ДМГ”

Вступ

Розділ 1.Огляд літератури

Розділ ІІ. Місце і природні умови проведення польових досліджень

2.1.  Місце проведення польових досліджень

2.2.  Природні умови території

2.2.1.  Кліматичні умови

2.2.2.  Геологічна будова, рельєф та гідрологія місцевості

2.2.3.  Ґрунти регіону

2.2.4.  Природна рослинність території

2.2.5.  Тваринний світ урочища

Розділ ІІІ. Головні методи проведення досліджень

3.1. Методика проведення польових досліджень

3.2. Методика камерального опрацювання зібраного матеріалу

3.3. Фактичні матеріали для виконання курсової роботи

Розділ ІУ. Характеристика населення мисливських птахів Бахчисарайського ДМГ

4.1. Сучасний видовий склад мисливських птахів

4.2. Періодичні явища існування птахів

4.3. Чисельність мисливських птахів

4.4. Статева та вікова структура популяцій птахів

4.5. Характеристика живлення мисливських птахів

4.6. Природні вороги і хвороби мисливських птахів

Розділ V. Охорона і раціональне використання мисливських птахів

5.1. Використання запасів мисливських птахів у Бахчисарайському ДМГ

5.2. Біотехнічні і фауноохоронні заходи, що рекомендуються для проведення

Висновки

Список використаної літератури

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ З дисципліни “Біологія мисливських тварин”

1. Особливості біології гагар і норців Сиваша.

2. Особливості біології лебедів і гусей в межах....................... .РВ КРТМР.

3. Головні риси біології річкових качок в межах..................….РВ КРТМР.

4. Особливості біології чернів в межах..................................…РВ КРТМР.

5. Головні риси біології крижня в межах..............................….РВ КРТМР.

6. Головні риси біології чирки більшої в межах....................…РВ КРТМР.

7. Головні риси біології лиски в межах..................................…РВ КРТМР.

8. Головні риси біології водяної курочки в межах................…РВ КРТМР.

9. Головні риси біології червоноголової черні в межах........…РВ КРТМР.

10.Видовий склад і особливості біології куликів в межах....…..РВ КРТМР.

11.Особливості біології фазана звичайного в межах............….РВ КРТМР (ДЛМГ).

12.Особливості біології сірої куріпки в межах......................…..РВ КРТМР (ДЛМГ).

13.Особливості біології перепілки звичайної в межах............…РВ КРТМР (ДЛМГ).

14.Особливості біології голубоподібних в лісах Криму.

15.Особливості біології дрохви і дудака на півдні України.

16.Головні риси біології вовка в умовах півдня України.

17.Головні риси біології лисиці звичайної в умовах Гірського Криму.

18.Головні риси біології єнотоподібного собаки в умовах Присивашшя.

19.Головні риси біології білки звичайної в лісах Криму.

20.Головні риси біології кам’яної куниці у Криму.

21.Особливості біології борсука звичайного у Гірському Криму.

22.Особливості біології ондатри в умовах півдня України.

23.Особливості біології білки звичайної в умовах Гірського Криму.

24.Видовий склад і особливості біології парнокопитних у Криму.

25.Видовий склад і особливості біології хижих ссавців у Криму.

26.Особливості біології козулі європейської у Криму.

27.Особливості біології оленя благородного у Криму.

28.Особливості біології кабана у Гірському Криму.

29.Особливості біології зайця-русака на території Криму.

30.Особливості біології рідкісних мисливських тварин півдня України.

Курсова робота “Біології мисливських тварин” - 3.0 out of 5 based on 2 votes